fisc

Assessoria Fiscal-Comptable

______________________________________________________________________
 
Empresaris individuals
 - Alta en el cens d'Obligats Tributaris
 - Assessorament de tributació per mòduls o estimació directa
 - Declaracions periòdiques d'impostos
 - Declaracionsde renda
 
Societats Mercantils
 - Alta de C.I.F i Obligacions tributàries
 - Confecció comptabilitat empreses
 - Supervisió dels estats financers facilitats per l'empresa
 - Plantejament i seguiment de la política fiscal de l'empresa
 - Càlcul i confecció de l'Impost de Societats
 - Confecció de les declaracions d'IVA i IRPF
 - Formulació de comptes anuals i dipòsit en el Registre Mercantil