laboral

Dret Laboral

______________________________________________________________________
 
 - Assessorament laboral i assistència a Magistratura i SMAC en procediments
laborals
 - Assessorament, representació, assistència, davant organismes oficials i / o
Magistratura en matèria social (jubilacions, orfandat, viduïtat, etc.)
 - Contractes laborals de prestació de serveis
 - Assessorament en alta de persones físiques o societats
 - Representació i assessorament abans inspeccions de treball i seguretat social
 - Gestió Laboral completa: elaboració de rebuts de salaris, contractes de
treball, assegurances socials, quitances generals i en construcció, altes, baixes
i variacions de treballadors en règim general o artistes, tramitació de parts
d'accident o baixa per malaltia, elaboració de l'impost de retencions del
personal, etc.
 - Consultoria en Prevenció de Riscos Laborals